Facebook LOGIN MAIL LOGIN INTRANET
BGR (SVART)
 • Protrain CargoNet 19
 • ProtrainUtbildning
 • ProtrainForetag
 • ProtrainSkraddarsytt

SÄKERHETSSTYRNING

Vi nöjer oss inte med att lösa akuta situationer. Vi vill ge mer. Våra konsulter kan hjälpa dig att skapa eller uppdatera ditt företags säkerhetsstyrningssystem. Vi kan också ta ett helhetsgrepp kring ett företags personalplanering eller fordonsplanering på längre sikt.

Optimerad personalplanering bidrar till färre luckor att fylla och bättre ekonomi för verksamheten.

Med vår långa erfarenhet av järnväg och vårt marknadsmässiga synsätt kan vi vara en insiktsfull partner när det gäller verksamhetsutveckling.

Våra tjänster omfattar till exempel rådgivning inför trafiktillstånd, riskvärdering och riskbedömning. Vi kan hjälpa till med säkerhetsstyrning och dokumenthantering men även stå till tjänst med mer övergripande konsultinsatser som på olika sätt utvecklar våra kundföretag.

Vi kan även erbjuda att vikariera för planeringspersonal eller som enhetschefer vid tillfällig frånvaro hos den egna personalen.

Vad ett säkerhetsstyrningssystem är

Järnvägsföretag och förvaltare av järnvägsinfrastruktur ska bedriva sin verksamhet efter sitt definierade säkerhetsstyrningssystem. Detta system är enkelt sagt den organisation och de rutiner som ska trygga en säker verksamhet i företaget.

Säkerhetsstyrningssystemet ska till att börja med vara dokumenterat men också återspeglas i företagskulturen och en säkerhetspolitik som företagsledningen beslutar om. Säkerhetspolitiken ska vara kommunicerad internt och väl känd av personalen. En viktigt del av säkerhetsstyrningssystemet är att systemet i sig ska beskriva hur systemet kontinuerligt ska förbättras, de processer som ska finnas på plats för att förbättringsarbetet ska utföras på bästa sätt.

Typiskt innehåll:

 • Fördelning av ansvar
 • Vem gör vad, och vad det är som ska göras
 • Personalens delaktighet
 • Säkerställande av personalens lämplighet och kompetens
 • Handlingsplaner som visar hur uppsatta mål ska uppnås
 • Rutiner för att fånga upp och uppfyller nya och ändrade normer och föreskrifter
 • Rutiner för riskhantering
 • Rutiner för hantering av olyckor och tillbud
 • Rutiner för kommunikation med andra järnvägsföretag och andra berörda

ESIC Loggo

ESIC Loggo

TranQ Qualified

TranQ Qualified

Östsvenska Yrkesskolan

Östsvenska Yrkesskolan

Mjolby Hockey – Protrain Arena

Mjolby Hockey – Protrain Arena